HTTL CAI LẬY - Chương trình thờ phượng Chúa - 18/07/2021

  • VUI MỪNG TRONG CHÚA
    Câu gốc: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi." Phi-Líp 4:4
    Diễn giả: MSQN Lê Văn Như Kỷ

    Thể loại : Tiền Giang

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up