HTTL CAI LẬY - Chương trình thờ phượng Chúa - 25/07/2021

  • BƯỚC ĐI VỚI CHÚA
    Câu gốc: Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm." Xuất Ê-Díp-Tô 13:21
    Diễn giả: Mục sư quản nhiệm Lê Văn Như Kỷ

    Thể loại : Tiền Giang

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up