HTTL CAI LẬY - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

  • ĐẤNG TOÀN NĂNG
    Câu gốc: "Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có." - Thi Thiên 33:6
    Diễn giả: Mục sư quản nhiệm Lê Văn Như Kỷ

    Thể loại : Tiền Giang

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up