HTTL CAI LẬY - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 17/10/2021

  • ĐẤNG TOÀN TRI
    Câu gốc: "Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. 2 Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi." - Thi Thiên 139:1,2
    Diễn giả: Mục sư quản nhiệm Lê Văn Như Kỷ

    Thể loại : Tiền Giang

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up