HTTL CAI LẬY - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 24/10/2021

  • ĐẤNG CÔNG BÌNH
    Câu gốc: "Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, Hay làm ơn trong mọi công việc Ngài." - Thi Thiên 145:17
    Diễn giả: Mục sư quản nhiệm Lê Văn Như Kỷ

    Thể loại : Tiền Giang

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up