HTTL CAI LẬY - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 31/10/2021

  • ĐẤNG YÊU THƯƠNG
    Câu gốc: "Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến." - Giê-rê-mi 31:3
    Diễn giả: Mục sư quản nhiệm Lê Văn Như Kỷ

    Thể loại : Tiền Giang

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up