HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/01/2022

HTTLVN

4 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 30/01/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Tk.Võ Tấn Thạch
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:Ms:Đinh Thuận
  Chủ Đề:CHÚA SẮM SẴN NHỮNG NHU CẦU
  Kinh Thánh:Sáng thế ký 22:14
  Kinh Thánh : Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.
  (Sáng thế ký 22:14)
  1.Chúa sắm sẵn của lễ cho
  Áp-ra-ham :
  - Sáng 22:7,8,13-14
  2. Chúa sắm sẵn một chỗ ở cho dân sự Ngài :
  - II Sam 7: 10
  3. Chúa sắm sẵn một dây dưa cho Giô-na :
  - Giô-na 4:6
  4. Chúa sắm sẵn những phước hạnh thuộc linh cho chúng ta:
  I Cô-rinh-tô 2:9
  Hê 11:40
  5. Chúa sắm sẵn vật thực cho
  chúng ta:
  Giăng 21:9,13
  Mat 6;31-33
  6. Chúa sắm sẵn việc lành trước để chúng ta làm theo:
  Ê-phê-sô 2:10
  II Tim 3:17
  7. Chúa sắm sẵn nước thiên đàng cho chúng ta:
  Giăng 14: 2-3
  Hê 11:16
  Mat 25:34

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up