HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/03/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 20/03/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Uv.Lê Trần Linh Quang
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:GIÁ TRẢ ĐỂ THEO CHÚA
  Kinh Thánh: Lu ca 9: 57-62;
  Mat 19:16-22; 16:21-25
  Câu gốc: Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. (Mat 16:24)
  1.Theo Chúa thì phải chịu khổ (Lu ca 9: 57-58):
  -Phi-líp 1:29; II Tim 2:3;
  -
  I Phi 1:21
  -Cô-lô-se 1:24
  2. Theo Chúa phải ưu tiên cho việc rao giảng Tin lành (59-60):
  -Rô-ma 10:14-15
  -I Phi 2:9
  3. Theo Chúa phải dứt khoát và quyết tâm (61-62)
  -
  Mat 10:37
  -Mat 10:29
  4. Theo Chúa phải từ bỏ tham muốn của cải (Mat 19:16-22)
  - I Tim 6:9-10
  -
  I Tim 6:17;
  - Mat 4:19
  5. Theo Chúa là liều mình để vác thập tự giá (Mat 16:21-25)
  - Lu ca 9:23

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up