HTTL PHAN THIẾT - LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ - 14/04/2022

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Thứ Năm 14/04/2022
  CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ NĂM 2022
  Vào Lúc 19h30
  HDCT:Cs.Nguyễn Phương Hằng
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:VÂNG PHỤC TRỌN VẸN
  Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu.
  (Hê-bơ-rơ 5:8)
  1. Chúa Giê-xu vâng phục khi chịu giáng thế làm người trên đất để chuẩn bị cho sự cứu chuộc tội
  hân: Phi-líp 2:6; Mat 1:21, 20:28
  2. Chúa Giê-xu vâng phục để chịu chết khi quyết định đi lên thành Giê-ru-sa-lem:
  - Mat 20:17-19
  3. Chúa Giê-xu vâng phục để chịu chết khi chịu xức đầu tại làng Bê-tha-ni:
  - Mat 26:12
  4. Chúa Giê-xu vâng phục để chịu chết khi ban tiệc thánh cho các môn đồ:
  - Mat 26:26-28
  5. Chúa Giê-xu vâng phục ý muốn Cha trong lời cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê:
  - Mat 26:39
  6. Chúa Giê-xu vâng phục chương trình của Đức Chúa Cha khi phó mình cho kẻ thù:
  - Lu ca 22:52-53
  7. Chúa Giê-xu vâng phục trọn vẹn cho đến chết:
  - Phi-líp 2:8; Lu ca 23:46

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up