HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 24/05/2020

 • Chủ đề: CHÚA: TRƯỚC HẾT VÀ TRÊN HẾT
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40
  “37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn,
  hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.
  38 Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết"
  Ma-thi-ơ 22:37-38
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Đào Tô Lịch

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up