HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 24/05/2020

HTTLVN

1 tháng trước đây

  • Chủ đề: CHÚA: TRƯỚC HẾT VÀ TRÊN HẾT
    Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40
    “37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn,
    hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.
    38 Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết"
    Ma-thi-ơ 22:37-38
    Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
    HDCT: Chấp sự Nguyễn Đào Tô Lịch

    Thể loại : Hồ Chí Minh

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up