HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 14/05/2023

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết - Chúa Nhật 14/05/2023
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Hướng Dẫn:Uv.Trần Hoàng Sơn
  Giảng Luận:Ms Đinh Thuận - QNHT
  Chủ đề "NHỮNG ĐỨA CON BẤT HIẾU"
  Kinh Thánh:Châm ngôn 17:25
  1. Ca-in bất hiếu khi giết A-bên
  gây đau khổ cho cha mẹ:
  (Sáng 4:1-8)
  2. Cham bất hiếu với cha khi
  nhìn thấy Nô-ê say rượu:
  (Sáng 9:20-25)
  3. Gia-cốp bất hiếu khi gạt cha để nhận phước lành:
  (Sáng 27:1-40)
  4. Các con của Gia-cốp bất
  hiếu với cha khi dối cha về
  việc Giô-sép: (Sáng 37)
  5. Áp-sa-lôm bất hiếu với Đa-vít
  khi muốn chiếm lấy ngôi vị vua
  của cha (II Sam 15)
  6. Các thầy thông giáo và
  Pha-ri-si bất hiếu khi từ chối trách nhiệm với cha mẹ:
  (Mác 7:9-12)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up