Bài giảng: SỰ CỨU RỖI CHIẾU SÁNG - Mục sư Phan Thế Lữ

  • SỰ CỨU RỖI CHIẾU SÁNG - Mục sư Phan Thế Lữ
    Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-18
    Câu gốc: “Phàm làm việc gì chớ nên lằm-bằm và lưỡng-lự, hầu cho anh em ở giữa dòng-dõi hung-ác ngang-nghịch, được nên con-cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng-dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế-gian” (Phi-líp 2:14-15)

    Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up