Bài giảng: Đứng nơi vọng canh - MSNC Trần Đỗ Phúc

 • “ĐỨNG NƠI VỌNG CANH”
  Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 2:1-4
  “Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy,
  rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta”
  Ha-ba-cúc 2:1
  Diễn giả: MSNC Trần Đỗ Phúc

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up