HTTL THÀNH LỢI - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/01/2023

 • Chủ đề : KHÁT VỌNG MỚI
  Diễn giả MS Trương Thanh Thiên Ân
  Kinh Thánh Phi-líp 3:2-11
  Câu gốc Phi-líp 3:8-9a
  "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài"
  Lúc 9h00 - 29/01/2023

  Thể loại : Vĩnh Long

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up